Khóa học

  • Home
  • / Khóa học

Free

Introduction to Color Theory & Basic UI/UX

15 Lessons 17 giờ 20 phút 4.00 Tất cả trình độ
Free

Financial Security Thinking and Principles Theory

6 Lessons 4 giờ 4.50 Tất cả trình độ
Free

Professional Ceramic Moulding for Beginners

15 Lessons 4 giờ 5.00 Tất cả trình độ
Free

Basic Fundamentals of Interior & Graphics Design

16 Lessons 22 giờ 30 phút 5.00 Trung cấp
Free

WordPress for Beginners – Master WordPress

15 Lessons 7 giờ 30 phút 4.00 Sơ cấp
Free

The Complete Python Course for Beginner 2023

14 Lessons 18 giờ 20 phút 4.00 Trung cấp
Free

Ultimate Photoshop Training: From Beginner

14 Lessons 13 giờ 20 phút 4.00 Tất cả trình độ
Free

User Experience Design Essentials Adobe xd UI UX Design

15 Lessons 10 giờ 40 phút 4.00 Sơ cấp
Free

Basic Fundamentals of Interior & Graphics Design

16 Lessons 15 giờ 20 phút 5.00 Sơ cấp
Free

Sales Training: Practical Sales Techniques

14 Lessons 2 giờ 20 phút 4.00 Cao cấp
Free

Increasing Engagement with Instagram & Facebook

14 Lessons 3 giờ 20 phút 4.50 Trung cấp
Xin chào, Chào mừng trở lại!
Quên?
Chưa có tài khoản?  Đăng Ký Ngay